วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

อนุทิน 8

ให้นักศึกษาอ่านรายละเอียดของ พรบ.เงินเดือนเงินวิทยะฐานฯ แล้วตอบคำถาม 1 พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยะฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 2 ฉบับ ประกาศใช้เมื่อใดตอบ วันที่  21  ธันวาคม  2547

 ตาม พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ข้อใดไม่ใช่เงินเดือน
ตอบ   เงินวิทยฐานะ  และเงินประจำตำแหน่งไม่ถือเป็นเงินเดือน

3 คณะรัฐมนตรีสามารถออก พระราชกฤษฎีกา เงินเดือนฯในภาวะค่าครองชีพสูงได้ในอัตราเท่าไรตอบ ไม่เกินร้อยละสิบของอัตราที่บังคับใช้อยู่


4 ได้ รับการบรรจุเป็นครูผู้ช่วยได้รับเงินเดือนเท่าไร และเมื่อได้รับครบกำหนดกี่ปีจึงจะได้รับการแต่ตั้งเป็นครู คศ.1 และรับเงินเดือนเท่าไร
ตอบ  การบรรจุเป็นครูผู้ช่วยได้รับเงินเดือน  7040 บาท ครบกำหนดกี่ปีจึงจะได้รับการแต่ตั้งเป็นครู คศ.1 จะได้รับเงินเดือน  10770 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น